Met het ereloon worden de prestaties van de advocaat vergoed.  Door de veelzijdigheid van de opdracht en de aard van het cliënteel bestaan er verschillende manieren om het ereloon te berekenen.  De hoofdregel in het kantoor is de bepaling van het ereloon op basis van de gepresteerde uren aan een afgesproken uurloontarief , waarbij de volgende criteria mee in rekening worden gebracht voor wat betreft de bepaling van het tarief :

 • Moeilijkheidsgraad;
 • Spoedeisend karakter;
 • Waarde van het geschil;
 • Bereikt resultaat;
 • Ervaring van de advocaat;
 • Onderlegdheid in de behandelde materie.

De berekening of de correctie gebeurt steeds met inachtname van de regels van billijkheid en gematigdheid.

De cliënt wordt bij aanvang van de zaak zo goed mogelijk ingelicht over de kosten en erelonen en de cliënt wordt verder op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Het ereloon kan tevens berekend worden naargelang de waarde.

De waarde van het geschil wordt bepaald door rekening te houden met zowel de vordering van de eiser als verweerder, met inbegrip van de hoofdsom, schadebeding en intresten.

Indien er meerdere vorderingen zijn, nl. hoofdeis / tegeneis / tusseneis wordt één en ander berekend op het totaal bedrag. Het ereloon wordt alsdan berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal :

 • Van € 0 tot € 6 200,01 : 15%;
 • Van € 6 200,01 tot € 50 000 : 10%;
 • Van € 50 000,01 tot € 125 000 : 8%;
 • Van € 125 000,01 tot € 250 000 : 6%;
 • Meer dan € 250 000 : 4%.

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd.  Bij omvangrijke zaken worden tussentijdse staten opgesteld.  Bij het afsluiten van de zaak of bij het opstellen van de tussentijdse staat wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen voorgelegd die samengesteld is als volgt :

 • Gedetailleerde kostenstaat;
 • Overzicht van de verleende diensten, eventueel met vermelding van het behaalde resultaat;
 • Het begrote ereloon;
 • De ontvangen voorschotten.

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW (thans 21%).